17 Omer Sami Cosar Sok., Kyrenia
/sammyshotel
info@sammyshotel.com
sammys.hotel
+903928156279 / 81-82-83
+903928156280